นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

News Information
diรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อทำการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่งานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ขอบข่ายงานในหน้าที่
  • งานธุรการ สารบรรณ จัดทำ/เก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ ติกต่อกับสมาชิกหมู่บ้าน หรือองค์กรภายนอก
  • งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  • รับชำระค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางจากสมาชิก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน/ออกหนังสือทวงถามกรณีสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  • งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อกับสำนักงานนิติบุคคล
  • ดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ (ทรัพย์ส่วนกลาง) ของหมู่บ้านฯ การรักษาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน (สโมสร/สระว่ายน้ำ)
  • จัดการเกี่ยวกับการประชุมภายในของนิติบุคคลหมู่บ้านฯ การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลฯ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  • งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารนิติบุคคลฯ มอบหมาย
  clockคลิกดูประกาศฉบับสมบูรณ์ที่นี่
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง ขอบข่ายงานในหน้าที่
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ตรวจตราการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะต่างๆ ที่ประตูทางเข้าหมู่บ้าน ทำการแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจำวันในสมุดบันทึก
  • ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น หรือวินาศกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุในหมู่บ้าน
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ เช่น คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อเข้ามาทำการรับผิดชอบตรวจค้นตามกฎหมาย
  • ช่วยอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกหมู่บ้าน และในบริเวณหมู่บ้าน
  • งานอื่นๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมาย
  clockคลิกดูประกาศฉบับสมบูรณ์ที่นี่
 • เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและคนสวน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ขอบข่ายงานในหน้าที่
  • ทำความสะอาด เก็บกวาดถนน และพื้นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้าน
  • งานตัดแต่งกิ่งไม้ บำรุงรักษาพันธุ์ไม้ ใส่ปุ๋ยบำรุงดินและรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของโครงการหมู่บ้านสาริน ๗
  • งานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารนิติบุคคลฯ มอบหมาย
  clockคลิกดูประกาศฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

ขยายเวลารับสมัครไปจนถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

 

เข้าสู่หมู่บ้านอันอบอุ่นของเรา
เบื่อจริงๆ กับสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ระโยงระยางนี่ ทำให้รูปออกมาไม่สวยเลย (เมื่อไหร่มันจะซ่อนฝังดินสักที)

Sarin view 8
เดินทางออกจากหมู่บ้าน โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับ ถนนใหญ่การจราจรหนาแน่นทั้งเช้าและเย็น

 

Top
2019 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net