นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

การจัดตั้งนิติบุคคล
Sarin 7 view

เมื่อการก่อสร้างหมู่บ้านแล้วเสร็จสมบูรณ์ มีผู้ซื้อที่ดินครบทุกแปลง และเข้ามาอยู่อาศัยกันแล้ว ผู้จัดสรรที่ดิน (นางสาวสิรินทร์นา ภาติศิขัณฑ์) จึงได้ส่งหนังสือถึงสมาชิกหมู่บ้านทุกหลัง แจ้งความประสงค์จะโอนทรัพย์สินที่เป็น สาธารณูปโภค และเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่กฎหมายกำหนด ให้กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกท่าน โดยผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะต้องดำเนินการจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าว

Sarin 7 view

จึงมีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหมู่บ้าน ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณสวนสาธารณะของหมู่บ้าน โดยมีตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (ที่ได้รับมอบหมาย) ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านสาริน ๗ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ ทุกหลัง ได้มีมติร่วมกันว่า ให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อรับโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคทั้งหมด และเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน

Sarin 7 view

ในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อตัวแทนของสมาชิก เป็นกรรมการจัดตั้งนิติบุคคล จำนวน ๑๘ ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำ ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ ออกระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน ระเบียบเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ร่วมกัน กำหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำรุงส่วนกลาง เพื่อบริหารจัดการภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลฯ แล้วเสร็จตามกฎหมาย และมีการรับมอบสาธารณูปโภคจากทางผู้จัดสรรที่ดินแล้ว ได้รับข้อมูล คำแนะนำ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดตั้งเป็นอย่างดีจาก ท่านประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๕ (ท่านนิวัตร ขันเงิน) และท่านประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสารินเรสิเด้นท์ (ท่านปรภัทร์ ภูงามทอง)

Sarin 7 view

ได้ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการจาก นิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๕ และมีการประชุมของคณะกรรมการก่อตั้งนิติบุคคลหลายครั้ง จนสามารถออก ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ และระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน ระเบียบเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นที่เรียบร้อย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ ครั้งที่ ๒ เพื่อรับรองข้อบังคับ/ระเบียบ และอัตราการจัดเก็บค่าส่วนกลางรายเดือน เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

หลังจากนั้น ได้รวบรวมเอกสารต่างๆ ดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" กับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วเมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ คลิกดูเอกสารที่นี่) เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จะมีการส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ จากโครงการ (สาธารณูปโภคและเงินค่าบำรุงรักษา) และเริ่มเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเดือนแรก

อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินทุกหลัง/แปลง จะมีอัตราดังนี้

  • อาคารพาณิชย์/บ้านพักอาศัย ๒ ชั้น/บ้านพักอาศัยชั้นเดียว เรียกเก็บอัตราเดียวกัน เดือนละ ๖๕๐ บาท
  • ที่ดินแปลงเปล่า (และที่ดินแปลงควบของอาคารพาณิชญ์) เรียกเก็บเดือนละ ๓๐๐ บาท
  • การจ่ายค่าส่วนกลางกำหนดให้ชำระในช่วงวันที่ ๒๕ ของเดือนที่เรียกเก็บไปจนถึงวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
  • การชำระค่าส่วนกลางล่วงหน้าเป็นราย ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน หรือ ๑ ปี จะมีส่วนลดให้ร้อยละ ๑, ๒ และ ๕ ตามลำดับ (ดูในระเบียบการบัญชีและการเงิน)
  • การค้างค่าใช้จ่ายส่วนกลางในแต่ละเดือนจะมีค่าทวงถามและค่าปรับ (ดูในระเบียบการบัญชีและการเงิน)
  • การค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตั้งแต่ ๓ เดือน อาจถูกงดให้บริการสาธารณูปโภค และถ้าค้างชำระเกินกว่า ๖ เดือนจะถูกระงับสิทธิการทำนิติกรรมบนที่ดินแปลงนั้น (ขาย/จำนอง/จำหน่าย/โอน ไม่ได้) โดยเจ้าพนักงานที่ดิน จนกว่าจะชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างทั้งหมดเสียก่อน (ดูในข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗)

Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net