นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

แผนผังหมู่บ้าน
 

clคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ ชุดที่ ๒ (กรกฎาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งบ้านเลขที่โทรศัพท์
1 นายสมัย ธรรมราช ประธานกรรมการนิติฯ  
2 นายราชัน เดชรักษา รองประธาน    
3 นายพรพิพัฒน์ แซ่หว่อง กรรมการ    
4 ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี กรรมการ    
5 นายธัชชัย นิลสมัย กรรมการ    
6 ร.ต.อ.ชัชวาล จิตรจักร กรรมการ    
7 นายทินกร มณีกุล กรรมการ    
8 นายมนูญ มณีวงศ์ กรรมการ    
9 นายประเสริฐ เลิศล้ำ กรรมการ    
10 พ.ต.กิตติพงษ์ วงษ์ประสานต์ กรรมการ    
11 นางพรทิพย์ นิลสมัย กรรมการ    
12 นางชลิตา ละเลิศ กรรมการ    
13 นางฐิตาภรณ์ วงษ์ประสานต์ กรรมการ    
14 นางจีรนันท์ คว่อง กรรมการ    
15 นายสราวุธ สารพัฒน์ กรรมการ    
16        
17        
18 นางสาวปนัดดา บังศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ    

Sarin view 6

 

 

Sarin view 7

สมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ ทุกท่าน หากมีปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ ในการบริหารจัดการหมู่บ้านของเราให้ก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุด หมู่บ้านมีความสงบสุข ปลอดภัย กรุณาได้แจ้งตรงต่อคณะกรรมการได้ทุกเมื่อครับ

Home
Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net