นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

แผนผังหมู่บ้าน
 

clคณะกรรมการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน ๗ ชุดที่ ๒
       (กรกฎาคม ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งบ้านเลขที่โทรศัพท์
1 นายสมัย ธรรมราช ประธานกรรมการนิติฯ 99/61 089-6246150
2 นายราชัน เดชรักษา รองประธานกรรมการ 99/50 087-3354143
3 นายพรพิพัฒน์ แซ่หว่อง ที่ปรึกษา/กรรมการ 99/133 081-3120427
4 ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ที่ปรึกษา 99/70  
5 นายธัชชัย นิลสมัย ที่ปรึกษา 99/42  
6 ร.ต.อ.ชัชวาล จิตรจักร ที่ปรึกษา 99/66  
7 พ.ท.กิตติพงษ์ วงษ์ประสานต์ ที่ปรึกษา 99/110 081-9406069
8 - ว่าง รอการสรรหา - ประธาน คตง.    
9 นายมนูญ มณีวงศ์ รองประธาน คตง. 99/80 088-7217968
10 นายประเสริฐ เลิศล้ำ ก.ฝ่ายกฎระเบียบ/การเงิน - พัสดุ 99/58 090-2728703
11 นางพรรณาภา นิลสมัย ก.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 99/72 087-8269100
12 นางชลิตา ละเลิศ ก.ฝ่ายกิจกรรมชุมชน 99/93 089-6255462
13 นางฐิตาภรณ์ วงษ์ประสานต์ ก.ฝ่ายกิจกรรมชุมชน 99/110  
14 นางจีรนันท์ คว่อง ก.ฝ่ายกิจกรรมชุมชน 99/92  
15 นายสราวุธ สารพัฒน์ ก.ฝ่ายกิจกรรมชุมชน 99/157 098-1033931
16 นายกำชัย อึ้งวิไลกุล ก.ฝ่ายกิจกรรมชุมชน 99/104 084-5899779
081-9762177
เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลหมู่บ้านสาริน 7
1 นางสาวปนัดดา บังศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ   061-2635759
2 นายทวี แพงศรี หัวหน้า รปภ.   082-9491046
3 นายอุทัย ขันขาว เจ้าหน้าที่ รปภ.   090-0369342
4 นายทอง พูลใจมั่น เจ้าหน้าที่ รปภ.   094-5750677
5 นายเด่น ดวงโสภา เจ้าหน้าที่ รปภ.   062-9069726
6 นายครรชิต เดชกุญชร คนสวน   098-7571956
         

Sarin view 6

 

 

Sarin view 7

สมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ ทุกท่าน หากมีปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ ในการบริหารจัดการหมู่บ้านของเราให้ก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุด หมู่บ้านมีความสงบสุข ปลอดภัย กรุณาได้แจ้งตรงต่อคณะกรรมการได้ทุกเมื่อครับ

Home
Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net