นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

การเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

การบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะประกอบด้วย 1) การให้บริการสาธารณะ เช่น การให้ความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน ด้วยการจัดเวรยามรักษาการณ์ (รปภ.) ทั้งกลางวันและกลางคืน การดูแลรักษาความสะอาด การดูแลสวนสาธารณะในหมู่บ้าน 2) การให้บริการศาธารณูปโภค เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าแสงสว่าง สระว่ายน้ำและสโมสร ต้องมีเจ้าหน้าที่ในการทำงาน ซึ่งต้องมีรายจ่ายค่าจ้างและบำรุงรักษา

จึงจำเป็นจะต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากสมาชิกในหมู่บ้านทุกหลัง เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย รวมทั้งดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพิ่มเติม ตามโครงการที่ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านมีภูมิทัศน์ที่ดี อำนวยความสะดวก และเสริมความปลอดภัยให้กับสมาชิก การเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางนี้มีการคิดคำนวณดังนี้

แนวทางการคำนวณเพื่อเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หมู่บ้านสาริน 7
 1. ค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องจ่ายทุกเดือน (อ้างอิงมาจากที่โครงการโดย MLH จ่ายก่อนส่งมอบให้นิติบุคคล)
  ที่ประเภทค่าใช้จ่ายรวมหน่วย
  1 ค่ากระแสไฟฟ้า (ถนน/ป้อมยาม/สโมสร/ปั๊มน้ำ) 20,000 บาท
  2 ค่าน้ำประปา (สโมสร/สระว่ายน้ำ/ป้อมยาม) 4,000 บาท
  3 ค่าจ้างคนสวน 1 อัตรา (1@9,000) 9,000 บาท
  4 ค่าจ้างยามรักษาการณ์ 4 อัตรา (4@9,000) 36,000 บาท
  5 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน 1 อัตรา (1@9,000) 9,000 บาท
  6 ค่าคลอรีน/ทำความสะอาดสระน้ำ 3,000 บาท
    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (ต่อเดือน) 81,000 บาท

   
 2. รายละเอียดแสดงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แปลงที่ดินที่มีในโครงการ
  ที่รายการจำนวนหน่วย
  1 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (แปลงเดียว) 23 หลัง
  2 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (ควบ 2 แปลง) 2 หลัง
  3 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (ควบ 3 แปลง) 1 หลัง
  4 บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 50 หลัง
  5 บ้านพักอาศัยชั้นเดียว 71 หลัง
  6 ที่ดินแปลงเปล่า และอาคารพาณิชย์แปลงควบ 30 แปลง
    รวมที่ดินตามผังโครงการ 177 แปลง

  รวมอาคารพาณิชย์และบ้านพักอาศัย จำนวน 147 หลัง และที่ดินแปลงเปล่า จำนวน 30 แปลง

 3. การคิดค่าใช้จ่ายส่วนกลางในอัตราเท่ากันทุกอาคาร/บ้านพักในโครงการ (เมื่อเก็บได้ร้อยละ 100 ครบทุกหลัง)
  รายการจำนวนอัตรารายรับ(บาท)
  อาคารพาณิชย์/บ้านพักอาศัย จ่ายเท่ากัน 147 650 95,550
  ที่ดินแปลงควบ จ่ายกึ่งหนึ่ง 30 300 9,000
  รายรับต่อเดือน (หากเก็บได้ครบทุกหลัง 100%)     104,550

   
 4. การคิดค่าใช้จ่ายส่วนกลางในอัตราเท่ากัน (เมื่อเก็บได้ร้อยละ 70 ของโครงการ คือ 103 หลัง)
  รายการจำนวนอัตรารายรับ(บาท)
  อาคารพาณิชย์/บ้านพักอาศัย จ่ายเท่ากัน 103 650 66,950
  ที่ดินแปลงควบ จ่ายกึ่งหนึ่ง 21 300 6,300
  รายรับต่อเดือน (หากเก็บได้ครบทุกหลัง 100%)     73,250

จะเห็นได้ว่า เมื่อเก็บค่าใช้จ่ายตามตารางที่ 3 และตารางที่ 4 เปรียบเทียบกัน จะมีทุนในการดำเนินการของนิติบุคคลได้ดังนี้

 • เมื่อจัดเก็บได้ครบ 100% จะมีรายได้ 104,550 - 81,000 = 23,550 บาท (เกินดุล)
 • เมื่อจัดเก็บได้ครบ 70% จะมีรายได้ 73,250 - 81,000 = -7,750 บาท (ขาดดุล)

การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ ยอดรายรับต่อเดือนต้องไม่น้อยกว่ายอดรายจ่ายประจำเดือน (ตารางที่ 1) หากเก็บได้เกินกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือน ก็จะมีรายรับสะสมไว้เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการที่คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ได้วางแผนไว้ เมื่อการจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายเป็นไปอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง โครงการที่ใช้งบประมาณมากๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการนิติหมู่บ้าน หรือสมาชิกหมู่บ้าน มีสิทธิเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางลงได้ในอนาคต

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

 

Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net