นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

Activities

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" ครั้งที่ ๓ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน การขอจัดตั้งนิติบุคคลสำเร็จแล้ว และแจ้งระยะเวลาในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับการบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗ ต่อจากโครงการบ้านสาริน ๗ ของ บริษัท มหาชัย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓ ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓
การประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบผลการจัดตั้งนิติบุคคล
ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓ ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓
ชี้แจง/ตอบปัญหาสมาชิกในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับการบริหารงานนิติบุคคลฯ
ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓ ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓
บริษัท มหาชัย แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานนิติบุคคล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
และมอบเงินสำหรับการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคจำนวน ๕๔๘,๘๓๖ บาท

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิก อธิบายหลักการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการนิติบุคคล ชุดที่ ๑ เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายครับ ได้รับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน การลดค่าใช้จ่าย และการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

Home
Top
2015 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net