นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน 7
ballHome
ballAbout
ballNews
ballFaQ
ballActivities
ballDocuments
ballContact

 

 

Activities

การประชุมใหญ่สามัญหมู่บ้านสาริน ๗ เพื่อจัดตั้ง "นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสาริน ๗" ครั้งที่ ๒ (๑/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อรับรองข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้าน และระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงิน ระเบียบว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข รับรองการเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางของหมู่บ้าน

ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒
การประชุมใหญ่สมาชิกหมู่บ้านสาริน ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อรับรองข้อบังคับนิติบุคคล
ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒
ชี้แจงระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงิน ระเบียบว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเป้นสุข
ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒ ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒
ตอบคำถาม รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกหมู่บ้าน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิก อธิบายหลักการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการนิติบุคคล ชุดที่ ๑ เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายครับ

Home
Top
2019 © Copyright @Corporate Housing Sarin 7 Ubon Ratchathani, Thailand.
Contact Webmaster : krumontree at gmail.com
Create and Design by Easyhome Group, Hosting by IsanGate.net